LiczbyNaSlowaNET.dll 1.0.4

LiczbyNaSłowaNET to biblioteka, która umożliwia konwersje liczb na odpowiedniki słowne z zachowaniem polskiej gramatyki.

There is a newer version of this package available.
See the version list below for details.
Install-Package LiczbyNaSlowaNET.dll -Version 1.0.4
dotnet add package LiczbyNaSlowaNET.dll --version 1.0.4
<PackageReference Include="LiczbyNaSlowaNET.dll" Version="1.0.4" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add LiczbyNaSlowaNET.dll --version 1.0.4
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Release Notes

+ usunięcie kontenera DI.
+ biblioteka już nie potrzebuje zależności innych niż .NET 4.0
+ możliwość ustawiania czy tekst ma posadać polskie znaki czy też nie. Domyślnie jest bez polskich znaków.
+ możliwość podmienienia słowników zawierających liczebniki.
+ dodanie obsługi wartości procentowych

Dependencies

This package has no dependencies.

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
1.0.5 2,670 1/4/2017
1.0.4 271 1/3/2017
1.0.2 940 3/2/2015