Corex.Operation.Inftrastructure 1.0.4

dotnet add package Corex.Operation.Inftrastructure --version 1.0.4
NuGet\Install-Package Corex.Operation.Inftrastructure -Version 1.0.4
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="Corex.Operation.Inftrastructure" Version="1.0.4" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Corex.Operation.Inftrastructure --version 1.0.4
#r "nuget: Corex.Operation.Inftrastructure, 1.0.4"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install Corex.Operation.Inftrastructure as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Corex.Operation.Inftrastructure&version=1.0.4

// Install Corex.Operation.Inftrastructure as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Corex.Operation.Inftrastructure&version=1.0.4

Operasyon katmanının alt yapısıdır.
Data, Validation ve OperationManager için aksiyon kurallarını belirler.

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET net7.0 is compatible.  net7.0-android was computed.  net7.0-ios was computed.  net7.0-maccatalyst was computed.  net7.0-macos was computed.  net7.0-tvos was computed.  net7.0-windows was computed.  net8.0 was computed.  net8.0-android was computed.  net8.0-browser was computed.  net8.0-ios was computed.  net8.0-maccatalyst was computed.  net8.0-macos was computed.  net8.0-tvos was computed.  net8.0-windows was computed. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages (4)

Showing the top 4 NuGet packages that depend on Corex.Operation.Inftrastructure:

Package Downloads
Corex.Operation.Derived.ValidationOperation

Bir model üzerinde yapılan validasyonların listesini belirleyen, operasyon yöneticisine ileten katmandır.

Corex.Operation.Manager

Sunum katmanı ile use-case ilişkisine giren ve sunum katmanının tek haberleştiği katmandır. Operasyon yöneticisine gelene kadar her bir sınıf tek bir görev yaparken, yönetici bu sınıfların birleştiği tek noktadır.

Corex.Operation.Derived.DataOperation

Data Repository ile haberleşen, operasyon yöneticisine data sağlayan katmandır.

Corex.Operation.Derived.BusinessOperation

İş parçası olarak kullanılır. Örn : Elimizde bulunan iki tane liste ile hesaplama işlemi yapacaksak bunu "businesOperation"da yapmalıyız. BusinessOperation, db'den data çekmez. DB'den alınmış datalar üzerinde işlemler yapar.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
1.0.4 524 3/5/2023
1.0.3 637 3/6/2021
1.0.2 695 3/1/2021
1.0.1 629 3/1/2021
1.0.0 582 2/26/2021