FMKDosisTilTekstWrapper 1.0.6

Install-Package FMKDosisTilTekstWrapper -Version 1.0.6
dotnet add package FMKDosisTilTekstWrapper --version 1.0.6
<PackageReference Include="FMKDosisTilTekstWrapper" Version="1.0.6" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add FMKDosisTilTekstWrapper --version 1.0.6
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: FMKDosisTilTekstWrapper, 1.0.6"
#r directive can be used in F# Interactive, C# scripting and .NET Interactive. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install FMKDosisTilTekstWrapper as a Cake Addin
#addin nuget:?package=FMKDosisTilTekstWrapper&version=1.0.6

// Install FMKDosisTilTekstWrapper as a Cake Tool
#tool nuget:?package=FMKDosisTilTekstWrapper&version=1.0.6
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Dosis-til-tekst-wrapper er en komponent der, givet en doseringsstruktur, kan generere hhv. korte- lange doseringstekster. Desuden kan der genereres xml-doseringsforslag samt beregnes doseringstyper. Komponenten er en del af Sundhedsdatastyrelsens Fælles Medicinkort projekt.

There are no supported framework assets in this package.

Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
1.0.6 147 4/13/2021
1.0.5 10,970 2/18/2020
1.0.4 1,308 6/15/2018
1.0.3 581 6/8/2018
1.0.2 636 2/23/2018
1.0.1 554 11/29/2017
1.0.0 597 11/28/2017

Fixed bug regarding global overwrite of DateTime serialization