LiczbyNaSlowaNetCore 1.0.5

LiczbyNaSłowaNETCore to biblioteka, która umożliwia konwersje liczb na odpowiedniki słowne z zachowaniem polskiej gramatyki dla .NET Core 1.0  NETStandard1.6

Install-Package LiczbyNaSlowaNetCore -Version 1.0.5
dotnet add package LiczbyNaSlowaNetCore --version 1.0.5
<PackageReference Include="LiczbyNaSlowaNetCore" Version="1.0.5" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add LiczbyNaSlowaNetCore --version 1.0.5
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
1.0.5 11,070 1/4/2017