LiczbyNaSlowaNET.dll 1.0.5

LiczbyNaSłowaNET to biblioteka, która umożliwia konwersje liczb na odpowiedniki słowne z zachowaniem polskiej gramatyki.

Install-Package LiczbyNaSlowaNET.dll -Version 1.0.5
dotnet add package LiczbyNaSlowaNET.dll --version 1.0.5
<PackageReference Include="LiczbyNaSlowaNET.dll" Version="1.0.5" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add LiczbyNaSlowaNET.dll --version 1.0.5
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: LiczbyNaSlowaNET.dll, 1.0.5"
For F# scripts that support #r syntax, copy this into the source code to reference the package.
// Install LiczbyNaSlowaNET.dll as a Cake Addin
#addin nuget:?package=LiczbyNaSlowaNET.dll&version=1.0.5

// Install LiczbyNaSlowaNET.dll as a Cake Tool
#tool nuget:?package=LiczbyNaSlowaNET.dll&version=1.0.5
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Release Notes

Refactoring kodu  …
Najważniejsze zmiany:
- dodanie pomocniczych metod do NumberToText
- przejście z int na long (potencjalnie większy zakres)
- usunięcie kilku klas (np NumberToTextOptionBuilder), w ich miejsce
inne wywołania
- zmiany w architekturze klasy CurrencyAlgorithm
- uproszczenie interfejsów
- wspólna bazowa klasa BaseCurrencyDeflation
- dostosowanie słowników-deflacji do zmienionego interfejsu
ICurrencyDeflation

Dependencies

This package has no dependencies.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
1.0.5 4,557 1/4/2017
1.0.4 519 1/3/2017
1.0.2 1,432 3/2/2015