LiczbyNaSlowaNET.dll 1.0.5

LiczbyNaSłowaNET to biblioteka, która umożliwia konwersje liczb na odpowiedniki słowne z zachowaniem polskiej gramatyki.

Install-Package LiczbyNaSlowaNET.dll -Version 1.0.5
dotnet add package LiczbyNaSlowaNET.dll --version 1.0.5
<PackageReference Include="LiczbyNaSlowaNET.dll" Version="1.0.5" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add LiczbyNaSlowaNET.dll --version 1.0.5
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Release Notes

Refactoring kodu  …
Najważniejsze zmiany:
- dodanie pomocniczych metod do NumberToText
- przejście z int na long (potencjalnie większy zakres)
- usunięcie kilku klas (np NumberToTextOptionBuilder), w ich miejsce
inne wywołania
- zmiany w architekturze klasy CurrencyAlgorithm
- uproszczenie interfejsów
- wspólna bazowa klasa BaseCurrencyDeflation
- dostosowanie słowników-deflacji do zmienionego interfejsu
ICurrencyDeflation

Dependencies

This package has no dependencies.

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
1.0.5 3,096 1/4/2017
1.0.4 312 1/3/2017
1.0.2 1,021 3/2/2015