LiczbyNaSlowaNET.dll 1.0.5

dotnet add package LiczbyNaSlowaNET.dll --version 1.0.5
NuGet\Install-Package LiczbyNaSlowaNET.dll -Version 1.0.5
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="LiczbyNaSlowaNET.dll" Version="1.0.5" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add LiczbyNaSlowaNET.dll --version 1.0.5
#r "nuget: LiczbyNaSlowaNET.dll, 1.0.5"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install LiczbyNaSlowaNET.dll as a Cake Addin
#addin nuget:?package=LiczbyNaSlowaNET.dll&version=1.0.5

// Install LiczbyNaSlowaNET.dll as a Cake Tool
#tool nuget:?package=LiczbyNaSlowaNET.dll&version=1.0.5

LiczbyNaSłowaNET to biblioteka, która umożliwia konwersje liczb na odpowiedniki słowne z zachowaniem polskiej gramatyki.

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET Framework net is compatible. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

This package has no dependencies.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
1.0.5 91,590 1/4/2017
1.0.4 934 1/3/2017
1.0.2 2,230 3/2/2015

Refactoring kodu  …
Najważniejsze zmiany:
- dodanie pomocniczych metod do NumberToText
- przejście z int na long (potencjalnie większy zakres)
- usunięcie kilku klas (np NumberToTextOptionBuilder), w ich miejsce
inne wywołania
- zmiany w architekturze klasy CurrencyAlgorithm
- uproszczenie interfejsów
- wspólna bazowa klasa BaseCurrencyDeflation
- dostosowanie słowników-deflacji do zmienionego interfejsu
ICurrencyDeflation