alidniry 


 • 2,114 total downloads
 • last updated 5/21/2019
 • Latest version: 1.0.14
 • Data Base Table
برای آسان سازی ساختاری در کار با دیتا
 • 530 total downloads
 • last updated 5/21/2019
 • Latest version: 1.0.3
 • Base
برای آسان سازی ساختاری در کار با قابلیت هویت سنجی
 • 377 total downloads
 • last updated 5/21/2019
 • Latest version: 1.0.2
 • Base
برای آسان سازی ساختاری در کار با قابلیت چند زبانی
 • 264 total downloads
 • last updated 5/21/2019
 • Latest version: 1.0.1
 • Web Base MVC5
برای آسان سازی ساختاری برنامه های تحت وب MVC5
 • 257 total downloads
 • last updated 5/21/2019
 • Latest version: 1.0.2
 • AutoMapper
برای آسان سازی ساختاری در کار با AutoMapper
 • 246 total downloads
 • last updated 5/21/2019
 • Latest version: 1.0.1
 • Base
برای آسان سازی ساختاری در کار متد های خارجی
 • 163 total downloads
 • last updated 11/12/2018
 • Latest version: 1.0.0
 • Threading Base
برای آسان سازی ساختاری در کار با تردهای اجرایی