TCMBExchangeRate 1.0.0.3

dotnet add package TCMBExchangeRate --version 1.0.0.3
NuGet\Install-Package TCMBExchangeRate -Version 1.0.0.3
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="TCMBExchangeRate" Version="1.0.0.3" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add TCMBExchangeRate --version 1.0.0.3
#r "nuget: TCMBExchangeRate, 1.0.0.3"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install TCMBExchangeRate as a Cake Addin
#addin nuget:?package=TCMBExchangeRate&version=1.0.0.3

// Install TCMBExchangeRate as a Cake Tool
#tool nuget:?package=TCMBExchangeRate&version=1.0.0.3

TCMBExchangeRate

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Kurları

Şimdilik iki tane servisi mevcut. Bir tanesi MB sitesinde listenene para birimlerinin listesini getiren servis, diğeri de bu para birimlerinin TL karşısındaki bugünkü kur listesini getiren servis. Talep edilen gün bir resmi tatil gününe denk gelirse boş data döner. Geliştirilmeye açık, destek olmak isteyenler katkıda bulunabilirler.

KURULUM

1 - Nuget paketi kurulumu yapılır.

2 - Projenizde Dependency Injection yapılan yerde tanımı yapılır. Örnek kullanım:

services.AddSingleton<ITCMBExchangeRateService, TCMBExchangeRateManager>();

3 - İlgili sayfaya using satırı eklendikten sonra kullanıma hazır.

using TCMBExchangeRate;

KULLANIM:

İlgili sayfaya "using TCMBExchangeRate;" satırı eklendikten sonra:

var currencyList = await _tcmbRateService.GetNameCodeListAsync();

var todaysExchangeRateList = await _tcmbRateService.GetTodaysExchangeRateList();

ile para listesi ve günün kur listesi gelmektedir.

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET net7.0 is compatible.  net7.0-android was computed.  net7.0-ios was computed.  net7.0-maccatalyst was computed.  net7.0-macos was computed.  net7.0-tvos was computed.  net7.0-windows was computed.  net8.0 was computed.  net8.0-android was computed.  net8.0-browser was computed.  net8.0-ios was computed.  net8.0-maccatalyst was computed.  net8.0-macos was computed.  net8.0-tvos was computed.  net8.0-windows was computed. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.
  • net7.0

    • No dependencies.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
1.0.0.3 169 5/30/2023
1.0.0.2 128 5/29/2023
1.0.0.1 165 5/29/2023
1.0.0 189 5/26/2023